Kasownik błędów — zamiast Emulatora AdBlue — dla ciągników siodłowych Euro5/Euro6

Jest to inter­fejs dia­gno­stycz­ny pod­łą­cza­ny do złą­cza dia­gno­stycz­ne­go OBD w cią­gni­kach sio­dło­wych wszyst­kich marek. Nie wyma­ga pod­łą­cze­nia lap­to­pa, ani zasi­la­nia. Auto­ma­tycz­nie i bar­dzo szyb­ko łączy się ze wszyst­ki­mi ste­row­ni­ka­mi w aucie. Jeże­li napo­tka na aktyw­ne błę­dy – natych­miast je usu­wa. Rów­nież licz­nik odli­cza­ją­cy czas do ogra­ni­cze­nia mocy lub pręd­ko­ści zosta­nie zre­se­to­wa­ny.

Jak to działa ?

Włą­czyć zapłon (bez uru­cha­mia­nia sil­ni­ka) i umie­ścić Kasow­nik w złą­czu dia­gno­stycz­nym OBD. Mru­ga­ją­ca czer­wo­na kon­tro­l­ka infor­mu­je o pra­cy urzą­dze­nia. Po kil­ku sekun­dach zapa­li się zie­lo­na kon­tro­l­ka infor­mu­ją­ca o zakoń­cze­niu pra­cy. Wyłą­czyć zapłon i usu­nąć urzą­dze­nie z gniaz­da dia­gno­stycz­ne­go. Goto­we, moż­na uru­cho­mić sil­nik i kon­ty­nu­ować jaz­dę bez ogra­ni­czeń.

W jakich sytuacjach przyda się kasownik:

1. Auto jest w try­bie awa­ryj­nym, ma zre­du­ko­wa­ną moc, ogra­ni­czo­ną pręd­kość – nie pozwa­la na nor­mal­ną jaz­dę.
 • Cią­gni­ki z nor­mą Euro5 po odli­cze­niu 50 godzin cza­su pra­cy sil­ni­ka (od momen­tu powsta­nia uster­ki) prze­łą­czą się w tzw. tryb reduk­cji mocy do 50% lub 60%.
 • Cią­gni­ki z nor­mą Euro6 po odli­cze­niu 36 godzin pra­cy sil­ni­ka (od momen­tu powsta­nia uster­ki) prze­łą­czą się w tzw. tryb reduk­cji mocy do 50%, a po następ­nych 14 godzi­nach prze­łą­czą się w tryb peł­za­nia – czy­li ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej do 25km/h.
 • W przy­pad­ku obcią­żo­ne­go zesta­wu ozna­cza to poważ­ne kło­po­ty z przy­spie­sze­niem, pod­je­cha­niem pod wznie­sie­nia, wyprze­dze­niem inne­go pojaz­du, zwięk­sze­nie zuży­cia pali­wa o 4–8 l/100km
 • W takiej sytu­acji potrzeb­na jest natych­mia­sto­wa inter­wen­cja ser­wi­su z odpo­wied­nim sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Dale­ko od bazy, nie wia­do­mo gdzie szu­kać ser­wi­su, jest week­end lub noc i żaden ser­wis o tej porze nie pra­cu­je – tym cza­sem trze­ba dotrzeć do celu na czas.
Wyświe­tla­ją się infor­ma­cje:
 • Zmniej­sze­nie momen­tu za 50h
 • Reduk­cja mocy sil­ni­ka
 • Moc sil­ni­ka ogra­ni­czo­na
 • Sil­nik w try­bie ogra­ni­cze­nia
 • Ogra­ni­cze­nie momen­tu
 • Zmniej­sze­nie siły ucią­gu
 • SCR Reduk­cja mocy
  2. Pro­ble­my z ukła­dem oczysz­cza­nia spa­lin SCR AdBlue / fil­trem czą­stek sta­łych DPF — napra­wa jest kosz­tow­na, nie chcesz insta­lo­wać Emu­la­to­ra AdBlue. Wyświe­tla­ją się błę­dy typu:
 • wskaź­nik nie poka­zu­je pozio­mu mocz­ni­ka AdBlue
 • AdBlue nie dostęp­ny
 • Niski poziom AdBlue
 • Uzu­peł­nić AdBlue
 • Nie­pra­wi­dło­wa jakość AdBlue
 • Zła jakość AdBlue
 • Prze­rwa w czuj­ni­ku NOX
 • Wyso­ki poziom emi­sji w spa­li­nach
 • Za wyso­ka emi­sja
 • Układ wyde­cho­wy ostrze­że­nie
 • Uster­ka oczysz­cza­nia spa­lin
 • Uster­ka koń­co­wej obrób­ki spa­lin
 • Uster­ka ukła­du kon­tro­li emi­sji
  3. Wyświe­tla­ją się błę­dy, gło­śno pisz­czą i dener­wu­ją Nie wia­do­mo gdzie szu­kać ser­wi­su z odpo­wied­nim sprzę­tem dia­gno­stycz­nym,
 • Sil­nik ostrze­że­nie
 • Zjazd do ser­wi­su
 • Czas na ser­wis
 • EDC Dia­gno­za
 • MR Zje­chać do warsz­ta­tu
  4. Przy­kła­da­łeś magnes tam, gdzie nie powi­nie­neś – chcesz pozbyć się nie­wy­god­nych błę­dów Zazwy­czaj zapi­su­ją się 3 cha­rak­te­ry­stycz­ne błę­dy zwią­za­ne z:
 • skrzy­nią bie­gów
 • pręd­ko­ścią kół
 • ABS
  Kasow­nik błę­dów umoż­li­wia bar­dzo szyb­kie ska­so­wa­nie błę­dów ze wszyst­kich ste­row­ni­ków, mię­dzy innym zwią­za­nych z:
 • sil­ni­kiem i jego osprzę­tem
 • ukła­dem wyde­cho­wym
 • ukła­dem oczysz­cza­nia spa­lin
 • auto­ma­tycz­ną skrzy­nią bie­gów
 • ukła­dem hamul­co­wym
 • zawie­sze­niem
 • i inny­mi
  Kasow­nik błę­dów pro­gra­mo­wa­ny jest pod wybra­ną mar­kę:
 • DAF Euro6
 • IVECO Euro5 (tyl­ko ste­row­nik sil­ni­ka)
 • IVECO Euro6
 • MAN Euro6
 • MERCEDES MP4
 • RENAULT Euro5
 • RENAULT Euro6
 • SCANIA Euro5
 • SCANIA R Euro6
 • SCANIA S Euro6
 • VOLVO Euro5
 • VOLVO Euro6