Kasownik błędów — zamiast Emulatora AdBlue — dla ciągników siodłowych Euro5/Euro6

Jest to inter­fejs dia­gno­stycz­ny pod­łą­cza­ny do złą­cza dia­gno­stycz­ne­go OBD w cią­gni­kach sio­dło­wych wszyst­kich marek. Nie wyma­ga pod­łą­cze­nia lap­to­pa. Auto­ma­tycz­nie i bar­dzo szyb­ko łączy się ze wszyst­ki­mi ste­row­ni­ka­mi w aucie, jeże­li wykry­je w nich błę­dy – natych­miast je usu­wa. Rów­nież licz­nik odli­cza­ją­cy czas do ogra­ni­cze­nia mocy lub pręd­ko­ści zosta­nie zre­se­to­wa­ny. Umoż­li­wia wyj­ście z tzw. try­bu peł­za­nia i kon­ty­nu­ację jaz­dy z nor­mal­ną mocą i pręd­ko­ścią. Urzą­dze­nie szcze­gól­nie przy­dat­ne za gra­ni­cą, umoż­li­wia unik­nię­cie wyso­kich kosz­tów holo­wa­nia i napra­wy pojaz­du. Powin­no być na wypo­sa­że­niu każ­de­go cią­gni­ka sio­dło­we­go – waż­ne tak samo jak „poli­sa ubezpieczeniowa”.

Urzą­dze­nie dia­gno­stycz­ne jest w peł­ni legal­ne – wol­no posia­dać, wol­no uży­wać zarów­no w Pol­sce jak i za granicą.

Jak to działa ?

Włą­czyć zapłon (bez uru­cha­mia­nia sil­ni­ka) i umie­ścić Kasow­nik w złą­czu dia­gno­stycz­nym OBD.
Mru­ga­ją­ca czer­wo­na kon­tro­l­ka infor­mu­je o pra­cy urzą­dze­nia.
Po kil­ku sekun­dach zapa­li się zie­lo­na kon­tro­l­ka infor­mu­ją­ca o zakoń­cze­niu pra­cy.
Wyłą­czyć zapłon i usu­nąć urzą­dze­nie z gniaz­da dia­gno­stycz­ne­go.
Zacze­kać 10s aż wszyst­kie prze­kaź­ni­ki się wyłą­czą.
Goto­we, moż­na uru­cho­mić sil­nik i kon­ty­nu­ować jaz­dę bez ogra­ni­czeń mocy ani prędkości.

W jakich sytuacjach się przyda:

1. Sil­nik jest w try­bie awa­ryj­nym — reduk­cja mocy do 50%

W przy­pad­ku obcią­żo­ne­go zesta­wu ozna­cza to poważ­ne kło­po­ty z dal­szą jaz­dą. Cią­gnik nie ma siły przy­spie­szać, pod­jeż­dża­jąc pod wznie­sie­nia trze­ba redu­ko­wać na niskie bie­gi. Zwięk­sze­nie zuży­cia pali­wa o 4–8 l/100km

 

2. Pojazd w try­bie peł­za­nia — ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści max do 20 km/h
W takiej sytu­acji potrzeb­na jest natych­mia­sto­wa inter­wen­cja ser­wi­su z odpo­wied­nim sprzę­tem dia­gno­stycz­nym. Z taką pręd­ko­ścią nie wol­no jechać auto­stra­dą. Dale­ko od bazy, nie wia­do­mo gdzie szu­kać ser­wi­su, jest week­end lub noc i żaden ser­wis o tej porze nie pra­cu­je – tym cza­sem ter­mi­ny gonią i trze­ba dotrzeć do celu na czas.

 

3. Awa­ria ukła­du oczysz­cza­nia spa­lin SCR AdBlue
Nie chcesz insta­lo­wać emu­la­to­ra SCR AdBlue, boisz się kon­tro­li i skie­ro­wa­nia do obce­go ser­wi­su w celu naprawy.

 

4. Zapcha­nie fil­tra czą­stek sta­łych DPF
Uster­ka poka­zu­je się nagle, zazwy­czaj w naj­mniej ocze­ki­wa­nym momen­cie i dale­ko od bazy.

 

5. Przy­kła­da­łeś „kamień” tam, gdzie nie powi­nie­neś – chcesz pozbyć się nie­wy­god­nych błę­dów
Zazwy­czaj zapi­su­ją się 3 cha­rak­te­ry­stycz­ne błę­dy zwią­za­ne z:

 • skrzy­nią biegów
 • pręd­ko­ścią kół
 • ABS

 

6. Gdy wyświe­tla­ją się infor­ma­cje o błędach:

 • Niski poziom AdBlue
 • Nie­pra­wi­dło­wa jakość AdBlue
 • Prze­rwa w czuj­ni­ku NOX
 • Wyso­ki poziom emi­sji w spalinach
 • Za wyso­ka emisja
 • Układ wyde­cho­wy ostrzeżenie
 • Uster­ka oczysz­cza­nia spalin
 • Uster­ka koń­co­wej obrób­ki spalin
 • Uster­ka ukła­du kon­tro­li emisji
 • Reduk­cja mocy silnika
 • Moc sil­ni­ka ograniczona
 • Sil­nik w try­bie ograniczenia
 • Ogra­ni­cze­nie momentu
 • Zmniej­sze­nie siły uciągu
 • SCR Reduk­cja mocy
 • Zre­du­ko­wa­nie pręd­ko­ści max do 20 km/h
 • Sil­nik ostrzeżenie
 • Zjazd do serwisu
 • Czas na serwis
 • EDC Dia­gno­za
 • MR Zje­chać do warsztatu

 

Kasow­nik błę­dów umoż­li­wia bar­dzo szyb­kie ska­so­wa­nie błę­dów ze wszyst­kich ste­row­ni­ków, mię­dzy innym zwią­za­nych z:

 • sil­ni­kiem i jego osprzętem
 • ukła­dem wydechowym
 • ukła­dem oczysz­cza­nia spa­lin SCR AdBlue
 • auto­ma­tycz­ną skrzy­nią biegów
 • ukła­dem hamulcowym
 • zawie­sze­niem
 • Tacho­gra­fem
 • i inny­mi

 

Kasow­nik błę­dów pro­gra­mo­wa­ny jest pod wybra­ną markę:

DAF Euro6
IVECO Euro5
IVECO Euro6
MAN Euro6
MERCEDES MP4 Euro5
MERCEDES MP4 Euro6
RENAULT Euro6
SCANIA Euro5
SCANIA Euro6
SCANIA S Euro6
VOLVO Euro6