SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
 3. CEL, PODSTAWA, OKRESZAKRES PRZETWARZANIA DANYCHSKLEPIE INTERNETOWYM
 4. ODBIORCY DANYCHSKLEPIE INTERNETOWYM
 5. PROFILOWANIESKLEPIE INTERNETOWYM
 6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 7. COOKIESSKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNEANALITYKA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści Skle­pu Inter­ne­to­we­go ma cha­rak­ter infor­ma­cyj­ny, co ozna­cza że nie jest ona źró­dłem obo­wiąz­ków dla Usłu­go­bior­ców lub Klien­tów Skle­pu Inter­ne­to­we­go. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra przede wszyst­kim zasa­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra w Skle­pie Inter­ne­to­wym, w tym pod­sta­wy, cele i zakres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz pra­wa osób, któ­rych dane doty­czą, a tak­że infor­ma­cje w zakre­sie sto­so­wa­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym pli­ków cookies oraz narzę­dzi analitycznych.

1.2. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Skle­pu Inter­ne­to­we­go kasownik24.pl jest RMS Tuning Robert Bed­na­rek, ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Micha­ło­wi­ce, NIP 534–19–17–328, REGON 17410526, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: info@rms-tuning.pl oraz numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go: 500 300 108 zwa­ny dalej „Admi­ni­stra­to­rem” i będą­cy jed­no­cze­śnie Usłu­go­daw­cą Skle­pu Inter­ne­to­we­go i Sprzedawcą.

1.3. Dane kon­tak­to­we inspek­to­ra ochro­ny danych wyzna­czo­ne­go przez Admi­ni­stra­to­ra: ____________________________________.

1.4. Dane oso­bo­we w Skle­pie Inter­ne­to­wym prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) — zwa­ne dalej „RODO” lub „Roz­po­rzą­dze­nie RODO”. Ofi­cjal­ny tekst Roz­po­rzą­dze­nia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.5. Korzy­sta­nie ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go, w tym doko­ny­wa­nie zaku­pów jest dobro­wol­ne. Podob­nie zwią­za­ne z tym poda­nie danych oso­bo­wych przez korzy­sta­ją­ce­go ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go Usłu­go­bior­cę lub Klien­ta jest dobro­wol­ne, z zastrze­że­niem dwóch wyjąt­ków: (1) zawie­ra­nie umów z Admi­ni­stra­to­rem — nie­poda­nie w przy­pad­kach i w zakre­sie wska­za­nym na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go oraz w Regu­la­mi­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go i niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści danych oso­bo­wych nie­zbęd­nych do zawar­cia i wyko­na­nia Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej z Admi­ni­stra­to­rem skut­ku­je bra­kiem moż­li­wo­ści zawar­cia tej­że umo­wy. Poda­nie danych oso­bo­wych jest w takim wypad­ku wymo­giem umow­nym i jeże­li oso­ba, któ­re dane doty­czą chce zawrzeć daną umo­wę z Admi­ni­stra­to­rem, to jest zobo­wią­za­na do poda­nia wyma­ga­nych danych. Każ­do­ra­zo­wo zakres danych wyma­ga­nych do zawar­cia umo­wy wska­za­ny jest uprzed­nio na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go oraz w Regu­la­mi­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go; (2) obo­wiąz­ki usta­wo­we Admi­ni­stra­to­ra — poda­nie danych oso­bo­wych jest wymo­giem usta­wo­wym wyni­ka­ją­cym z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa nakła­da­ją­cych na Admi­ni­stra­to­ra obo­wią­zek prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (np. prze­twa­rza­nie danych w celu pro­wa­dze­nia ksiąg podat­ko­wych lub rachun­ko­wych) i brak ich poda­nia unie­moż­li­wi Admi­ni­stra­to­ro­wi wyko­na­nie tych­że obowiązków.

1.6. Admi­ni­stra­tor dokła­da szcze­gól­nej sta­ran­no­ści w celu ochro­ny inte­re­sów osób, któ­rych prze­twa­rza­ne przez nie­go dane oso­bo­we doty­czą, a w szcze­gól­no­ści jest odpo­wie­dzial­ny i zapew­nia, że zbie­ra­ne przez nie­go dane są: (1) prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem; (2) zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem celów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­zgod­ne­mu z tymi cela­mi; (3) mery­to­rycz­nie popraw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do celów, w jakich są prze­twa­rza­ne; (4) prze­cho­wy­wa­ne w posta­ci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, któ­rych doty­czą, nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia oraz (5) prze­twa­rza­ne w spo­sób zapew­nia­ją­cy odpo­wied­nie bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych, w tym ochro­nę przed nie­do­zwo­lo­nym lub nie­zgod­nym z pra­wem prze­twa­rza­niem oraz przy­pad­ko­wą utra­tą, znisz­cze­niem lub uszko­dze­niem, za pomo­cą odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych lub organizacyjnych.

1.7. Uwzględ­nia­jąc cha­rak­ter, zakres, kon­tekst i cele prze­twa­rza­nia oraz ryzy­ko naru­sze­nia praw lub wol­no­ści osób fizycz­nych o róż­nym praw­do­po­do­bień­stwie i wadze zagro­że­nia, Admi­ni­stra­tor wdra­ża odpo­wied­nie środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne, aby prze­twa­rza­nie odby­wa­ło się zgod­nie z niniej­szym roz­po­rzą­dze­niem i aby móc to wyka­zać. Środ­ki te są w razie potrze­by pod­da­wa­ne prze­glą­dom i uak­tu­al­nia­ne. Admi­ni­stra­tor sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne zapo­bie­ga­ją­ce pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez oso­by nie­upraw­nio­ne, danych oso­bo­wych prze­sy­ła­nych dro­gą elektroniczną.

1.8. Wszel­kie sło­wa, wyra­że­nia i akro­ni­my wystę­pu­ją­ce w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści i roz­po­czy­na­ją­ce się dużą lite­rą (np. Sprze­daw­ca, Sklep Inter­ne­to­wy, Usłu­ga Elek­tro­nicz­na) nale­ży rozu­mieć zgod­nie z ich defi­ni­cją zawar­tą w Regu­la­mi­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go dostęp­nym na stro­nach Skle­pu Internetowego.

 1. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Admi­ni­stra­tor upraw­nio­ny jest do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­pad­kach, gdy – i w takim zakre­sie, w jakim – speł­nio­ny jest co naj­mniej jeden z poniż­szych warun­ków: (1) oso­ba, któ­rej dane doty­czą wyra­zi­ła zgo­dę na prze­twa­rza­nie swo­ich danych oso­bo­wych w jed­nym lub więk­szej licz­bie okre­ślo­nych celów; (2) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy, któ­rej stro­ną jest oso­ba, któ­rej dane doty­czą, lub do pod­ję­cia dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą, przed zawar­ciem umo­wy; (3) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do wypeł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Admi­ni­stra­to­rze; lub (4) prze­twa­rza­nie jest nie­zbęd­ne do celów wyni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra lub przez stro­nę trze­cią, z wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych nad­rzęd­ny cha­rak­ter wobec tych inte­re­sów mają inte­re­sy lub pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, wyma­ga­ją­ce ochro­ny danych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści gdy oso­ba, któ­rej dane doty­czą, jest dzieckiem.

2.2. Prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra wyma­ga każ­do­ra­zo­wo zaist­nie­nia co naj­mniej jed­nej z pod­staw wska­za­nych w pkt. 2.1 poli­ty­ki pry­wat­no­ści. Kon­kret­ne pod­sta­wy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Usłu­go­bior­ców i Klien­tów Skle­pu Inter­ne­to­we­go przez Admi­ni­stra­to­ra są wska­za­ne w kolej­nym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści – w odnie­sie­niu do dane­go celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRESZAKRES PRZETWARZANIA DANYCHSKLEPIE INTERNETOWYM

3.1. Każ­do­ra­zo­wo cel, pod­sta­wa, okres i zakres oraz odbior­cy danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­to­ra wyni­ka z dzia­łań podej­mo­wa­nych przez dane­go Usłu­go­bior­cę lub Klien­ta w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Przy­kła­do­wo jeże­li Klient decy­du­je się na doko­na­nie zaku­pów w Skle­pie Inter­ne­to­wym i wybie­rze odbiór oso­bi­sty zaku­pio­ne­go Pro­duk­tu zamiast prze­sył­ki kurier­skiej, to jego dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu wyko­na­nia zawar­tej Umo­wy Sprze­da­ży, ale nie będą już udo­stęp­nia­ne prze­woź­ni­ko­wi reali­zu­ją­ce­mu prze­sył­ki na zle­ce­nie Administratora.

3.2. Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane oso­bo­we w Skle­pie Inter­ne­to­wym w nastę­pu­ją­cych celach, na nastę­pu­ją­cych pod­sta­wach, w okre­sach oraz w nastę­pu­ją­cym zakresie:

Cel prze­twa­rza­nia danych Pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia i okres prze­cho­wy­wa­nia danych Zakres prze­twa­rza­nych danych
Wyko­na­nie Umo­wy Sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej lub pod­ję­cie dzia­łań na żąda­nie oso­by, któ­rej dane doty­czą, przed zawar­ciem w/w umów Arty­kuł 6 ust. 1 lit. b) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (wyko­na­nie umowy)

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do wyko­na­nia, roz­wią­za­nia lub wyga­śnię­cia w inny spo­sób zawar­tej umowy.

Zakres mak­sy­mal­ny: imię i nazwi­sko; adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej; numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go; adres dosta­wy (uli­ca, numer domu, numer loka­lu, kod pocz­to­wy, miej­sco­wość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeże­li jest inny niż adres dostawy).

W wypad­ku Usłu­go­bior­ców lub Klien­tów nie będą­cych kon­su­men­ta­mi Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dodat­ko­wo nazwę fir­my oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) Usłu­go­bior­cy lub Klienta.

Poda­ny zakres jest mak­sy­mal­ny – w przy­pad­ku np. odbio­ru oso­bi­ste­go nie jest koniecz­ne poda­nie adre­su dostawy.

Mar­ke­ting bezpośredni Arty­kuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res administratora)

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su reali­zo­wa­ne­go przez Admi­ni­stra­to­ra, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w sto­sun­ku do oso­by, któ­rej dane doty­czą, z tytu­łu pro­wa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­to­ra dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­śla­ją prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści kodek­su cywil­ne­go (pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyno­si trzy lata, a dla umo­wy sprze­da­ży dwa lata).

Admi­ni­stra­tor nie może prze­twa­rzać danych w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go w przy­pad­ku wyra­że­nia sku­tecz­ne­go sprze­ci­wu w tym zakre­sie przez oso­bę, któ­rej dane dotyczą.

Adres pocz­ty elektronicznej
Mar­ke­ting Arty­kuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­po­rzą­dze­nia RODO (zgo­da)

Dane prze­cho­wy­wa­ne są do momen­tu wyco­fa­nia zgo­dy przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą na dal­sze prze­twa­rza­nie jej danych w tym celu.

Imię, adres pocz­ty elektronicznej
Wyra­że­nie przez Klien­ta opi­nii o zawar­tej Umo­wie Sprzedaży Arty­kuł 6 ust. 1 lit. a) Roz­po­rzą­dze­nia RODO

Dane prze­cho­wy­wa­ne są do momen­tu wyco­fa­nia zgo­dy przez oso­bę, któ­rej dane doty­czą na dal­sze prze­twa­rza­nie jej danych w tym celu.

Adres pocz­ty elektronicznej
Pro­wa­dze­nie ksiąg podatkowych Arty­kuł 6 ust. 1 lit. c) Roz­po­rzą­dze­nia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordy­na­cji podat­ko­wej tj. z dnia 17 stycz­nia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi pra­wa naka­zu­ją­cy­mi Admi­ni­stra­to­ro­wi prze­cho­wy­wa­nie ksiąg podat­ko­wych (do cza­su upły­wu okre­su przedaw­nie­nia zobo­wią­za­nia podat­ko­we­go, chy­ba że usta­wy podat­ko­we sta­no­wią inaczej).

Imię i nazwi­sko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeże­li jest inny niż adres dosta­wy), nazwa fir­my oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) Usłu­go­bior­cy lub Klienta
Usta­le­nie, docho­dze­nie lub obro­na rosz­czeń jakie może pod­no­sić Admi­ni­stra­tor lub jakie mogą być pod­no­szo­ne wobec Administratora Arty­kuł 6 ust. 1 lit. f) Roz­po­rzą­dze­nia RODO

Dane są prze­cho­wy­wa­ne przez okres ist­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su reali­zo­wa­ne­go przez Admi­ni­stra­to­ra, nie dłu­żej jed­nak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w sto­sun­ku do oso­by, któ­rej dane doty­czą, z tytu­łu pro­wa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­to­ra dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­śla­ją prze­pi­sy pra­wa, w szcze­gól­no­ści kodek­su cywil­ne­go (pod­sta­wo­wy ter­min przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wyno­si trzy lata, a dla umo­wy sprze­da­ży dwa lata).

Imię i nazwi­sko; numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go; adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej; adres dosta­wy (uli­ca, numer domu, numer loka­lu, kod pocz­to­wy, miej­sco­wość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeże­li jest inny niż adres dostawy).

W wypad­ku Usłu­go­bior­ców lub Klien­tów nie będą­cych kon­su­men­ta­mi Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dodat­ko­wo nazwę fir­my oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) Usłu­go­bior­cy lub Klienta.

 1. ODBIORCY DANYCHSKLEPIE INTERNETOWYM

4.1. Dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Skle­pu Inter­ne­to­we­go, w tym dla reali­za­cji zawie­ra­nych Umów Sprze­da­ży koniecz­ne jest korzy­sta­nie przez Admi­ni­stra­to­ra z usług pod­mio­tów zewnętrz­nych (takich jak np. dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia, kurier, czy pod­miot obsłu­gu­ją­cy płat­no­ści). Admi­ni­stra­tor korzy­sta wyłącz­nie z usług takich pod­mio­tów prze­twa­rza­ją­cych, któ­rzy zapew­nia­ją wystar­cza­ją­ce gwa­ran­cje wdro­że­nia odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, tak by prze­twa­rza­nie speł­nia­ło wymo­gi Roz­po­rzą­dze­nia RODO i chro­ni­ło pra­wa osób, któ­rych dane dotyczą.

4.2. Prze­ka­za­nie danych przez Admi­ni­stra­to­ra nie nastę­pu­je w każ­dym wypad­ku i nie do wszyst­kich wska­za­nych w poli­ty­ce pry­wat­no­ści odbior­ców lub kate­go­rii odbior­ców – Admi­ni­stra­tor prze­ka­zu­je dane wyłącz­nie wte­dy, gdy jest to nie­zbęd­ne do reali­za­cji dane­go celu prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i tyl­ko w zakre­sie nie­zbęd­nym do jego zre­ali­zo­wa­nia. Przy­kła­do­wo, jeże­li Klient korzy­sta z odbio­ru oso­bi­ste­go, to jego dane nie będą prze­ka­zy­wa­ne prze­woź­ni­ko­wi współ­pra­cu­ją­ce­mu z Administratorem.

4.3. Dane oso­bo­we Usłu­go­bior­ców i Klien­tów Skle­pu Inter­ne­to­we­go mogą być prze­ka­zy­wa­ne nastę­pu­ją­cym odbior­com lub kate­go­riom odbiorców:

 • prze­woź­ni­cy / spe­dy­to­rzy / bro­ke­rzy kurier­scy- w przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta w Skle­pie Inter­ne­to­wym ze spo­so­bu dosta­wy Pro­duk­tu prze­sył­ką pocz­to­wą lub prze­sył­ką kurier­ską, Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu prze­woź­ni­ko­wi, spe­dy­to­ro­wi lub pośred­ni­ko­wi reali­zu­ją­ce­mu prze­sył­ki na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra w zakre­sie nie­zbęd­nym do zre­ali­zo­wa­nia dosta­wy Pro­duk­tu Klientowi.
 • pod­mio­ty obsłu­gu­ją­ce płat­no­ści elek­tro­nicz­ne lub kar­tą płat­ni­czą- w przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta w Skle­pie Inter­ne­to­wym ze spo­so­bu płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kar­tą płat­ni­czą Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu pod­mio­to­wi obsłu­gu­ją­ce­mu powyż­sze płat­no­ści w Skle­pie Inter­ne­to­wym na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra w zakre­sie nie­zbęd­nym do obsłu­gi płat­no­ści reali­zo­wa­nej przez Klienta.
 • pod­mio­ty kre­dy­tu­ją­ce / leasin­go­daw­cy- w przy­pad­ku Klien­ta, któ­ry korzy­sta w Skle­pie Inter­ne­to­wym ze spo­so­bu płat­no­ści w sys­te­mie ratal­nym lub płat­no­ści leasin­go­wej Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu kre­dy­to­daw­cy lub leasin­go­daw­cy obsłu­gu­ją­ce­mu powyż­sze płat­no­ści w Skle­pie Inter­ne­to­wym na zle­ce­nie Admi­ni­stra­to­ra w zakre­sie nie­zbęd­nym do obsłu­gi płat­no­ści reali­zo­wa­nej przez Klienta.
 • dostaw­cy usług księ­go­wych, praw­nych i dorad­czych zapew­nia­ją­cy Admi­ni­stra­to­ro­wi wspar­cie księ­go­we, praw­ne lub dorad­cze (w szcze­gól­no­ści biu­ro księ­go­we, kan­ce­la­ria praw­na lub fir­ma win­dy­ka­cyj­na) — Admi­ni­stra­tor udo­stęp­nia zebra­ne dane oso­bo­we Klien­ta wybra­ne­mu dostaw­cy dzia­ła­ją­ce­mu na jego zle­ce­nie jedy­nie w przy­pad­ku oraz w zakre­sie nie­zbęd­nym do zre­ali­zo­wa­nia dane­go celu prze­twa­rza­nia danych zgod­ne­go z niniej­szą poli­ty­ką prywatności.
 1. PROFILOWANIESKLEPIE INTERNETOWYM

5.1. Roz­po­rzą­dze­nie RODO nakła­da na Admi­ni­stra­to­ra obo­wią­zek infor­mo­wa­nia o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu, o któ­rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Roz­po­rzą­dze­nia RODO, oraz – przy­naj­mniej w tych przy­pad­kach – istot­ne infor­ma­cje o zasa­dach ich podej­mo­wa­nia, a tak­że o zna­cze­niu i prze­wi­dy­wa­nych kon­se­kwen­cjach takie­go prze­twa­rza­nia dla oso­by, któ­rej dane doty­czą. Mając to na uwa­dze Admi­ni­stra­tor poda­je w tym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­we­go profilowania.

5.2. Admi­ni­stra­tor może korzy­stać w Skle­pie Inter­ne­to­wym z pro­fi­lo­wa­nia do celów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, ale decy­zje podej­mo­wa­ne na jego pod­sta­wie przez Admi­ni­stra­to­ra nie doty­czą zawar­cia lub odmo­wy zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży, czy też moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z Usług Elek­tro­nicz­nych w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Efek­tem korzy­sta­nia z pro­fi­lo­wa­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym może być np. przy­zna­nie danej oso­bie raba­tu, prze­sła­nie jej kodu raba­to­we­go, przy­po­mnie­nie o nie­do­koń­czo­nych zaku­pach, prze­sła­nie pro­po­zy­cji Pro­duk­tu, któ­ry może odpo­wia­dać zain­te­re­so­wa­niom lub pre­fe­ren­cjom danej oso­by lub też zapro­po­no­wa­nie lep­szych warun­ków w porów­na­niu do stan­dar­do­wej ofer­ty Skle­pu Inter­ne­to­we­go. Mimo pro­fi­lo­wa­nia to dana oso­ba podej­mu­je swo­bod­nie decy­zję, czy będzie chcia­ła sko­rzy­stać z otrzy­ma­ne­go w ten spo­sób raba­tu, czy też lep­szych warun­ków i doko­nać zaku­pu w Skle­pie Internetowym.

5.3. Pro­fi­lo­wa­nie w Skle­pie Inter­ne­to­wym pole­ga na auto­ma­tycz­nej ana­li­zie lub pro­gno­zie zacho­wa­nia danej oso­by na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go np. poprzez doda­nie kon­kret­ne­go Pro­duk­tu do koszy­ka, prze­glą­da­nie stro­ny kon­kret­ne­go Pro­duk­tu w Skle­pie Inter­ne­to­wym, czy też poprzez ana­li­zę dotych­cza­so­wej histo­rii doko­na­nych zaku­pów w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Warun­kiem takie­go pro­fi­lo­wa­nia jest posia­da­nie przez Admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych danej oso­by, aby móc jej następ­nie prze­słać np. kod rabatowy.

5.4. Oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo do tego, by nie pod­le­gać decy­zji, któ­ra opie­ra się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym pro­fi­lo­wa­niu, i wywo­łu­je wobec tej oso­by skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie na nią wpływa.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1. Pra­wo dostę­pu, spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia, usu­nię­cia lub prze­no­sze­nia - oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo żąda­nia od Admi­ni­stra­to­ra dostę­pu do swo­ich danych oso­bo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia („pra­wo do bycia zapo­mnia­nym”) lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz ma pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia, a tak­że ma pra­wo do prze­no­sze­nia swo­ich danych. Szcze­gó­ło­we warun­ki wyko­ny­wa­nia wska­za­nych wyżej praw wska­za­ne są w art. 15–21 Roz­po­rzą­dze­nia RODO.

6.2. Pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie – oso­ba, któ­rej dane prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra na pod­sta­wie wyra­żo­nej zgo­dy (na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Roz­po­rzą­dze­nia RODO), to ma ona pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cofnięciem.

6.3. Pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go – oso­ba, któ­rej dane prze­twa­rza­ne są przez Admi­ni­stra­to­ra, ma pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go w spo­sób i try­bie okre­ślo­nym w prze­pi­sach Roz­po­rzą­dze­nia RODO oraz pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Orga­nem nad­zor­czym w Pol­sce jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.

6.4. Pra­wo do sprze­ci­wu — oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gól­ną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych opar­te­go na art. 6 ust. 1 lit. e) (inte­res lub zada­nia publicz­ne) lub f) (praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res admi­ni­stra­to­ra), w tym pro­fi­lo­wa­nia na pod­sta­wie tych prze­pi­sów. Admi­ni­stra­to­ro­wi w takim przy­pad­ku nie wol­no już prze­twa­rzać tych danych oso­bo­wych, chy­ba że wyka­że on ist­nie­nie waż­nych praw­nie uza­sad­nio­nych pod­staw do prze­twa­rza­nia, nad­rzęd­nych wobec inte­re­sów, praw i wol­no­ści oso­by, któ­rej dane doty­czą, lub pod­staw do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny roszczeń.

6.5. Pra­wo do sprze­ci­wu dot. mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go — jeże­li dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, oso­ba, któ­rej dane doty­czą, ma pra­wo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych na potrze­by takie­go mar­ke­tin­gu, w tym pro­fi­lo­wa­nia, w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest zwią­za­ne z takim mar­ke­tin­giem bezpośrednim.

6.6. W celu reali­za­cji upraw­nień, o któ­rych mowa w niniej­szym punk­cie poli­ty­ki pry­wat­no­ści moż­na kon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem poprzez prze­sła­nie sto­sow­nej wia­do­mo­ści pisem­nie lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres Admi­ni­stra­to­ra wska­za­ny na wstę­pie poli­ty­ki pry­wat­no­ści lub korzy­sta­jąc z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go na stro­nie Skle­pu Internetowego.

 1. COOKIESSKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNEANALITYKA

7.1. Pli­ki Cookies (cia­stecz­ka) są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we w posta­ci pli­ków tek­sto­wych, wysy­ła­ne przez ser­wer i zapi­sy­wa­ne po stro­nie oso­by odwie­dza­ją­cej stro­nę Skle­pu Inter­ne­to­we­go (np. na dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra, lap­to­pa, czy też na kar­cie pamię­ci smart­fo­na – w zależ­no­ści z jakie­go urzą­dze­nia korzy­sta odwie­dza­ją­cy nasz Sklep Inter­ne­to­wy). Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dot. pli­ków Cookies, a tak­że histo­rię ich powsta­nia moż­na zna­leźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

7.2. Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane zawar­te w pli­kach Cookies pod­czas korzy­sta­nia przez odwie­dza­ją­cych ze stro­ny Skle­pu Inter­ne­to­we­go w nastę­pu­ją­cych celach:

 • iden­ty­fi­ka­cji Usłu­go­bior­ców jako zalo­go­wa­nych w Skle­pie Inter­ne­to­wym i poka­zy­wa­nia, że są zalogowani;
 • zapa­mię­ty­wa­nia Pro­duk­tów doda­nych do koszy­ka w celu zło­że­nia Zamówienia;
 • zapa­mię­ty­wa­nia danych z wypeł­nia­nych For­mu­la­rzy Zamó­wie­nia, ankiet lub danych logo­wa­nia do Skle­pu Internetowego;
 • dosto­so­wy­wa­nia zawar­to­ści stro­ny Skle­pu Inter­ne­to­we­go do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji Usłu­go­bior­cy (np. doty­czą­cych kolo­rów, roz­mia­ru czcion­ki, ukła­du stro­ny) oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron Skle­pu Internetowego;
 • pro­wa­dze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk przed­sta­wia­ją­cych spo­sób korzy­sta­nia ze stro­ny Skle­pu Internetowego;
 • remar­ke­tin­gu, to jest bada­nia cech zacho­wa­nia odwie­dza­ją­cych Sklep Inter­ne­to­wy poprzez ano­ni­mo­wą ana­li­zę ich dzia­łań (np. powta­rza­ją­ce się wizy­ty na okre­ślo­nych stro­nach, sło­wa klu­czo­we itp.) w celu stwo­rze­nia ich pro­fi­lu i dostar­cze­nia im reklam dopa­so­wa­nych do ich prze­wi­dy­wa­nych zain­te­re­so­wań, tak­że wte­dy kie­dy odwie­dza­ją oni inne stro­ny inter­ne­to­we w sie­ci rekla­mo­wej fir­my Google Inc. oraz Face­bo­ok Ire­land Ltd.;

7.3. Stan­dar­do­wo więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych dostęp­nych na ryn­ku domyśl­nie akcep­tu­je zapi­sy­wa­nie pli­ków Cookies. Każ­dy ma moż­li­wość okre­śle­nia warun­ków korzy­sta­nia z pli­ków Cookies za pomo­cą usta­wień wła­snej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Ozna­cza to, że moż­na np. czę­ścio­wo ogra­ni­czyć (np. cza­so­wo) lub cał­ko­wi­cie wyłą­czyć moż­li­wość zapi­sy­wa­nia pli­ków Cookies – w tym ostat­nim wypad­ku jed­nak może to mieć wpływ na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści Skle­pu Inter­ne­to­we­go (przy­kła­do­wo nie­moż­li­wym może oka­zać się przej­ście ścież­ki Zamó­wie­nia poprzez For­mu­larz Zamó­wie­nia z uwa­gi na nie­za­pa­mię­ty­wa­nie Pro­duk­tów w koszy­ku pod­czas kolej­nych kro­ków skła­da­nia Zamówienia).

7.4. Usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w zakre­sie pli­ków Cookies są istot­ne z punk­tu widze­nia zgo­dy na korzy­sta­nie z pli­ków Cookies przez nasz Sklep Inter­ne­to­wy – zgod­nie z prze­pi­sa­mi taka zgo­da może być rów­nież wyra­żo­na poprzez usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. W bra­ku wyra­że­nia takiej zgo­dy nale­ży odpo­wied­nio zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej w zakre­sie pli­ków Cookies.

7.5. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków Cookies oraz ich samo­dziel­ne­go usu­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych dostęp­ne są w dzia­le pomo­cy prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej oraz na poniż­szych stro­nach (wystar­czy klik­nąć w dany link):

w prze­glą­dar­ce Chrome

w prze­glą­dar­ce Firefox

w prze­glą­dar­ce Inter­net Explorer

w prze­glą­dar­ce Opera

w prze­glą­dar­ce Safari

w prze­glą­dar­ce Micro­soft Edge

7.6. Admi­ni­stra­tor może korzy­stać w Skle­pie Inter­ne­to­wym z usług Google Ana­ly­tics oraz Uni­ver­sal Ana­ly­tics dostar­cza­nych przez fir­mę Google Inc. (1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA). Usłu­gi te poma­ga­ją Admi­ni­stra­to­ro­wi ana­li­zo­wać ruch w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Gro­ma­dzo­ne dane prze­twa­rza­ne są w ramach powyż­szych usług w spo­sób zano­ni­mi­zo­wa­ny (są to tzw. dane eks­plo­ata­cyj­ne, któ­re unie­moż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cję oso­by) do gene­ro­wa­nia sta­ty­styk pomoc­nych w admi­ni­stro­wa­niu Skle­pie Inter­ne­to­wym. Dane te mają cha­rak­ter zbior­czy i ano­ni­mo­wy, tj. nie zawie­ra­ją cech iden­ty­fi­ku­ją­cych (danych oso­bo­wych) oso­by odwie­dza­ją­ce stro­nę Skle­pu Inter­ne­to­we­go. Admi­ni­stra­tor korzy­sta­jąc z powyż­szych usług w Skle­pie Inter­ne­to­wym gro­ma­dzi takie dane jak źró­dła i medium pozy­ska­nia odwie­dzją­cych Sklep Inter­ne­to­wy oraz spo­sób ich zacho­wa­nia na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go, infor­ma­cje na temat urzą­dzeń i prze­glą­da­rek z któ­rych odwie­dza­ją stro­nę, IP oraz dome­nę, dane geo­gra­ficz­ne oraz dane demo­gra­ficz­ne (wiek, płeć) i zainteresowania.

7.7. Moż­li­we jest zablo­ko­wa­nie w łatwy spo­sób przez daną oso­bę udo­stęp­nia­nia Google Ana­ly­tics infor­ma­cji o jej aktyw­no­ści na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go — w tym celu moż­na zain­sta­lo­wać doda­tek do prze­glą­dar­ki udo­stęp­nia­ny przez fir­mę Google Inc. dostęp­ny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Inter­ne­to­wy może zawie­rać odno­śni­ki do innych stron inter­ne­to­wych. Admi­ni­stra­tor nama­wia by po przej­ściu na inne stro­ny, zapo­znać się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści tam usta­lo­ną. Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści doty­czy tyl­ko Skle­pu Inter­ne­to­we­go Administratora.