Kasownik

895,00 

interfejs diagnostyczny podłączany do złącza diagnostycznego OBD w ciągnikach siodłowych wszystkich marek.

Kategoria:

Opis

Inter­fejs dia­gno­stycz­ny pod­łą­cza­ny do złą­cza dia­gno­stycz­ne­go OBD w cią­gni­kach sio­dło­wych wszyst­kich marek. Nie wyma­ga pod­łą­cze­nia lap­to­pa, ani zasi­la­nia. Auto­ma­tycz­nie i bar­dzo szyb­ko łączy się ze wszyst­ki­mi ste­row­ni­ka­mi w aucie. Jeże­li napo­tka na aktyw­ne błę­dy – natych­miast je usu­wa. Rów­nież licz­nik odli­cza­ją­cy czas do ogra­ni­cze­nia mocy lub pręd­ko­ści zosta­nie zresetowany.