SPIS TREŚCI:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

USŁUGI ELEKTRONICZNESKLEPIE INTERNETOWYM

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

SPOSOBYTERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

KOSZT, SPOSOBYTERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REKLAMACJA PRODUKTU

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJIDOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sklep Inter­ne­to­wy www.kasownik24.pl dba o pra­wa kon­su­men­ta. Kon­su­ment nie może zrzec się praw przy­zna­nych mu w Usta­wie o Pra­wach Kon­su­men­ta. Posta­no­wie­nia umów mniej korzyst­ne dla kon­su­men­ta niż posta­no­wie­nia Usta­wy o Pra­wach Kon­su­men­ta są nie­waż­ne, a w ich miej­sce sto­su­je się prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wach Kon­su­men­ta. Dla­te­go też posta­no­wie­nia niniej­sze­go Regu­la­mi­nu nie mają na celu wyłą­czać ani ogra­ni­czać jakich­kol­wiek praw kon­su­men­tów przy­słu­gu­ją­cych im na mocy bez­względ­nie wią­żą­cych prze­pi­sów pra­wa, a wszel­kie ewen­tu­al­ne wąt­pli­wo­ści nale­ży tłu­ma­czyć na korzyść kon­su­men­ta. W przy­pad­ku ewen­tu­al­nej nie­zgod­no­ści posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu z powyż­szy­mi prze­pi­sa­mi, pierw­szeń­stwo mają te prze­pi­sy i nale­ży je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Inter­ne­to­wy dostęp­ny pod adre­sem inter­ne­to­wym WWW.kasownik24.pl pro­wa­dzo­ny jest przez fir­mę RMS Robert Bed­na­rek, ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Micha­ło­wi­ce, NIP 534–191-73–28, REGON 17410526, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: rms@www.kasownik24.pl oraz numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go: 500 300 108.

1.2. Niniej­szy Regu­la­min skie­ro­wa­ny jest zarów­no do kon­su­men­tów, jak i do przed­się­bior­ców korzy­sta­ją­cych ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go, chy­ba że dane posta­no­wie­nie Regu­la­mi­nu sta­no­wi ina­czej i jest skie­ro­wa­ne wyłącz­nie do kon­su­men­tów albo do przedsiębiorców.

1.3. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w Skle­pie Inter­ne­to­wym w związ­ku z reali­za­cją posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu jest Sprze­daw­ca. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są w celach, w zakre­sie i w opar­ciu o pod­sta­wy i zasa­dy wska­za­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści opu­bli­ko­wa­nej na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści zawie­ra przede wszyst­kim zasa­dy doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­to­ra w Skle­pie Inter­ne­to­wym, w tym pod­sta­wy, cele i zakres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz pra­wa osób, któ­rych dane doty­czą, a tak­że infor­ma­cje w zakre­sie sto­so­wa­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym pli­ków cookies oraz narzę­dzi ana­li­tycz­nych. Korzy­sta­nie ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go, w tym doko­ny­wa­nie zaku­pów jest dobro­wol­ne. Podob­nie zwią­za­ne z tym poda­nie danych oso­bo­wych przez korzy­sta­ją­ce­go ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go Usłu­go­bior­cę lub Klien­ta jest dobro­wol­ne, z zastrze­że­niem wyjąt­ków wska­za­nych w poli­ty­ce pry­wat­no­ści (zawar­cie umo­wy oraz obo­wiąz­ki usta­wo­we Sprzedawcy).

1.4. Defi­ni­cje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od ponie­dział­ku do piąt­ku z wyłą­cze­niem dni usta­wo­wo wol­nych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – for­mu­larz dostęp­ny w Skle­pie Inter­ne­to­wym umoż­li­wia­ją­cy utwo­rze­nie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, inte­rak­tyw­ny for­mu­larz dostęp­ny w Skle­pie Inter­ne­to­wym umoż­li­wia­ją­cy zło­że­nie Zamó­wie­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie Pro­duk­tów do elek­tro­nicz­ne­go koszy­ka oraz okre­śle­nie warun­ków Umo­wy Sprze­da­ży, w tym spo­so­bu dosta­wy i płatności.

KLIENT – (1) oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, a w wypad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce tak­że oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych; (2) oso­ba praw­na; albo (3) jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną; — któ­ra zawar­ła lub zamie­rza zawrzeć Umo­wę Sprze­da­ży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – usta­wa kodeks cywil­ny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, ozna­czo­ny indy­wi­du­al­ną nazwą (logi­nem) i hasłem poda­nym przez Usłu­go­bior­cę zbiór zaso­bów w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym Usłu­go­daw­cy, w któ­rym gro­ma­dzo­ne są dane poda­ne przez Usłu­go­bior­cę oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez nie­go Zamó­wie­niach w Skle­pie Internetowym.

NEWSLETTER – Usłu­ga Elek­tro­nicz­na, elek­tro­nicz­na usłu­ga dys­try­bu­cyj­na świad­czo­na przez Usłu­go­daw­cę za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej e‑mail, któ­ra umoż­li­wia wszyst­kim korzy­sta­ją­cym z niej Usłu­go­bior­com auto­ma­tycz­ne otrzy­my­wa­nie od Usłu­go­daw­cy cyklicz­nych tre­ści kolej­nych edy­cji new­slet­te­ra zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje o Pro­duk­tach, nowo­ściach i pro­mo­cjach w Skle­pie Internetowym.

PRODUKT – dostęp­na w Skle­pie Inter­ne­to­wym rzecz rucho­ma będą­ca przed­mio­tem Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniej­szy regu­la­min Skle­pu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY — sklep inter­ne­to­wy Usłu­go­daw­cy dostęp­ny pod adre­sem inter­ne­to­wym: WWW.kasownik24.pl.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA fir­ma RMS Robert Bed­na­rek, ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Micha­ło­wi­ce, NIP 534–19–17–328, REGON 17410526, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: info@rms-tuning.pl oraz numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go: 500 300 108.

UMOWA SPRZEDAŻY – umo­wa sprze­da­ży Pro­duk­tu zawie­ra­na albo zawar­ta mię­dzy Klien­tem a Sprze­daw­cą za pośred­nic­twem Skle­pu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Usłu­go­daw­cę na rzecz Usłu­go­bior­cy za pośred­nic­twem Skle­pu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, a w wypad­kach prze­wi­dzia­nych przez prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce tak­że oso­ba fizycz­na posia­da­ją­ca ogra­ni­czo­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych; (2) oso­ba praw­na; albo (3) jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną; — korzy­sta­ją­ca lub zamie­rza­ją­ca korzy­stać z Usłu­gi Elektronicznej.

USTAWAPRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – usta­wa z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE — oświad­cze­nie woli Klien­ta skła­da­ne za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia i zmie­rza­ją­ce bez­po­śred­nio do zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży Pro­duk­tu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNESKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Skle­pie Inter­ne­to­wym dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce Usłu­gi Elek­tro­nicz­ne: Kon­to, For­mu­larz Zamó­wie­nia oraz Newsletter.

Kon­to – korzy­sta­nie z Kon­ta moż­li­we jest po wyko­na­niu łącz­nie trzech kolej­nych kro­ków przez Usłu­go­bior­cę – (1) wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Reje­stra­cji, (2) klik­nię­ciu pola „Zare­je­struj się” oraz (3) potwier­dze­niu chę­ci utwo­rze­nia Kon­ta poprzez klik­nię­cie w link potwier­dza­ją­cy prze­sła­ny auto­ma­tycz­nie na poda­ny adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej. W For­mu­la­rzu Reje­stra­cji nie­zbęd­ne jest poda­nie przez Usłu­go­bior­cę nastę­pu­ją­cych danych Usłu­go­bior­cy: imię i nazwisko/nazwa fir­my, adres (uli­ca, numer domu/mieszkania, kod pocz­to­wy, miej­sco­wość, kraj), adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go oraz hasło. W wypad­ku Usłu­go­bior­ców nie­bę­dą­cych kon­su­men­ta­mi nie­zbęd­ne jest tak­że poda­nie nazwy fir­my oraz nume­ru NIP.

Usłu­ga Elek­tro­nicz­na Kon­to świad­czo­na jest nie­od­płat­nie przez czas nie­ozna­czo­ny. Usłu­go­bior­ca ma moż­li­wość, w każ­dej chwi­li i bez poda­nia przy­czy­ny, usu­nię­cia Kon­ta (rezy­gna­cji z Kon­ta) poprzez wysła­nie sto­sow­ne­go żąda­nia do Usłu­go­daw­cy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: rms@www.kasownik24.pl lub też pisem­nie na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14 , 05–816 Michałowice.

For­mu­larz Zamó­wie­nia – korzy­sta­nie z For­mu­la­rza Zamó­wie­nia roz­po­czy­na się z momen­tem doda­nia przez Klien­ta pierw­sze­go Pro­duk­tu do elek­tro­nicz­ne­go koszy­ka w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Zło­że­nie Zamó­wie­nia nastę­pu­je po wyko­na­niu przez Klien­ta łącz­nie dwóch kolej­nych kro­ków – (1) po wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Zamó­wie­nia i (2) klik­nię­ciu na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go po wypeł­nie­niu For­mu­la­rza Zamó­wie­nia pola „Potwierdź zakup” – do tego momen­tu ist­nie­je moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych (w tym celu nale­ży kie­ro­wać się wyświe­tla­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi oraz infor­ma­cja­mi dostęp­ny­mi na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go). W For­mu­la­rzu Zamó­wie­nia nie­zbęd­ne jest poda­nie przez Klien­ta nastę­pu­ją­cych danych doty­czą­cych Klien­ta: imię i nazwisko/nazwa fir­my, adres (uli­ca, numer domu/mieszkania, kod pocz­to­wy, miej­sco­wość, kraj), adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go oraz danych doty­czą­cych Umo­wy Sprze­da­ży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miej­sce i spo­sób dosta­wy Produktu/ów, spo­sób płat­no­ści. W wypad­ku Klien­tów nie­bę­dą­cych kon­su­men­ta­mi nie­zbęd­ne jest tak­że poda­nie nazwy fir­my oraz nume­ru NIP.

Usłu­ga Elek­tro­nicz­na For­mu­larz Zamó­wie­nia świad­czo­na jest nie­od­płat­nie oraz ma cha­rak­ter jed­no­ra­zo­wy i ule­ga zakoń­cze­niu z chwi­lą zło­że­nia Zamó­wie­nia za jego pośred­nic­twem albo z chwi­lą wcze­śniej­sze­go zaprze­sta­nia skła­da­nia Zamó­wie­nia za jego pośred­nic­twem przez Usługobiorcę.

New­slet­ter – korzy­sta­nie z New­slet­te­ra nastę­pu­je po poda­niu w zakład­ce „New­slet­ter” widocz­nej na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej, na któ­ry mają być prze­sy­ła­ne kolej­ne edy­cje New­slet­te­ra i klik­nię­ciu pola „Zapisz się”. Na New­slet­ter moż­na się rów­nież zapi­sać poprzez zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go check­bo­xa w trak­cie zakła­da­nia Kon­ta – z chwi­lą utwo­rze­nia Kon­ta Usłu­go­bior­ca zosta­je zapi­sa­ny na Newsletter.

Usłu­ga Elek­tro­nicz­na New­slet­ter świad­czo­na jest nie­od­płat­nie przez czas nie­ozna­czo­ny. Usłu­go­bior­ca ma moż­li­wość, w każ­dej chwi­li i bez poda­nia przy­czy­ny, wypi­sa­nia się z New­slet­te­ra (rezy­gna­cji z New­slet­te­ra) poprzez wysła­nie sto­sow­ne­go żąda­nia do Usłu­go­daw­cy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: rms@www.kasownik24.pl lub też pisem­nie na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice.

2.2. Wyma­ga­nia tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy z sys­te­mem tele­in­for­ma­tycz­nym, któ­rym posłu­gu­je się Usłu­go­daw­ca: (1) kom­pu­ter, lap­top lub inne urzą­dze­nie mul­ti­me­dial­ne z dostę­pem do Inter­ne­tu; (2) dostęp do pocz­ty elek­tro­nicz­nej; (3) prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa: Mozil­la Fire­fox w wer­sji 17.0 i wyż­szej lub Inter­net Explo­rer w wer­sji 10.0 i wyż­szej, Ope­ra w wer­sji 12.0 i wyż­szej, Google Chro­me w wer­sji 23.0. i wyż­szej, Safa­ri w wer­sji 5.0 i wyż­szej, Micro­soft Edge w wer­sji 25.10586.0.0 i wyż­szej; (4) zale­ca­na mini­mal­na roz­dziel­czość ekra­nu: 1024x768; (5) włą­cze­nie w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej moż­li­wo­ści zapi­su pli­ków Cookies oraz obsłu­gi Javascript.

2.3. Usłu­go­bior­ca obo­wią­za­ny jest do korzy­sta­nia ze Skle­pu Inter­ne­to­we­go w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych oraz praw autor­skich i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej Usłu­go­daw­cy oraz osób trze­cich. Usłu­go­bior­ca obo­wią­za­ny jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem fak­tycz­nym. Usłu­go­bior­cę obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.

2.4. Tryb postę­po­wa­nia reklamacyjnego:

Rekla­ma­cje zwią­za­ne ze świad­cze­niem Usług Elek­tro­nicz­nych przez Usłu­go­daw­cę oraz pozo­sta­łe rekla­ma­cje zwią­za­nie z dzia­ła­niem Skle­pu Inter­ne­to­we­go (z wyłą­cze­niem pro­ce­du­ry rekla­ma­cji Pro­duk­tu, któ­ra zosta­ła wska­za­na w pkt. 6 Regu­la­mi­nu) Usłu­go­bior­ca może skła­dać na przykład:

pisem­nie na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice;

w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: rms@www.kasownik24.pl;

Zale­ca się poda­nie przez Usłu­go­bior­cę w opi­sie rekla­ma­cji: (1) infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodza­ju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści; (2) żąda­nia Usłu­go­bior­cy; oraz (3) danych kon­tak­to­wych skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Usłu­go­daw­cę. Wymo­gi poda­ne w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedy­nie zale­ce­nia i nie wpły­wa­ją na sku­tecz­ność rekla­ma­cji zło­żo­nych z pomi­nię­ciem zale­ca­ne­go opi­su reklamacji.

Usto­sun­ko­wa­nie się do rekla­ma­cji przez Usłu­go­daw­cę nastę­pu­je nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej złożenia.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą nastę­pu­je po uprzed­nim zło­że­niu przez Klien­ta Zamó­wie­nia za pomo­cą For­mu­la­rza Zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Pro­duk­tu uwi­docz­nio­na na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go poda­na jest w zło­tych pol­skich i zawie­ra podat­ki. O łącz­nej cenie wraz z podat­ka­mi Pro­duk­tu będą­ce­go przed­mio­tem Zamó­wie­nia, a tak­że o kosz­tach dosta­wy (w tym opła­tach za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­to­we) oraz o innych kosz­tach, a gdy nie moż­na usta­lić wyso­ko­ści tych opłat – o obo­wiąz­ku ich uisz­cze­nia, Klient jest infor­mo­wa­ny na stro­nach Skle­pu Inter­ne­to­we­go w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym tak­że w chwi­li wyra­że­nia przez Klien­ta woli zwią­za­nia się Umo­wą Sprzedaży.

3.3. Pro­ce­du­ra zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży w Skle­pie Inter­ne­to­wym za pomo­cą For­mu­la­rza Zamówienia

Zawar­cie Umo­wy Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem, a Sprze­daw­cą nastę­pu­je po uprzed­nim zło­że­niu przez Klien­ta Zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­daw­ca nie­zwłocz­nie potwier­dza jego otrzy­ma­nie oraz jed­no­cze­śnie przyj­mu­je Zamó­wie­nie do reali­za­cji. Potwier­dze­nie otrzy­ma­nia Zamó­wie­nia i jego przy­ję­cie do reali­za­cji nastę­pu­je poprzez prze­sła­nie przez Sprze­daw­cę Klien­to­wi sto­sow­nej wia­do­mo­ści e‑mail na poda­ny w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej Klien­ta, któ­ra zawie­ra co naj­mniej oświad­cze­nia Sprze­daw­cy o otrzy­ma­niu Zamó­wie­nia i o jego przy­ję­ciu do reali­za­cji oraz potwier­dze­nie zawar­cia Umo­wy Sprze­da­ży. Z chwi­lą otrzy­ma­nia przez Klien­ta powyż­szej wia­do­mo­ści e‑mail zosta­je zawar­ta Umo­wa Sprze­da­ży mię­dzy Klien­tem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie Klien­to­wi tre­ści zawie­ra­nej Umo­wy Sprze­da­ży nastę­pu­je poprzez (1) udo­stęp­nie­nie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go oraz (2) prze­sła­nie Klien­to­wi wia­do­mo­ści e‑mail, o któ­rej mowa w pkt. 3.3.2. Regu­la­mi­nu. Treść Umo­wy Sprze­da­ży jest dodat­ko­wo utrwa­lo­na i zabez­pie­czo­na w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym Skle­pu Inter­ne­to­we­go Sprzedawcy.

 1. SPOSOBYTERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprze­daw­ca udo­stęp­nia Klien­to­wi nastę­pu­ją­ce spo­so­by płat­no­ści z tytu­łu Umo­wy Sprzedaży:

Płat­ność gotów­ką za pobra­niem przy odbio­rze przesyłki.

Płat­ność gotów­ką przy odbio­rze osobistym.

Płat­ność prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy Sprzedawcy.

Płat­no­ści elek­tro­nicz­ne i płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą za pośred­nic­twem ser­wi­su dotpay.pl – moż­li­we aktu­al­ne spo­so­by płat­no­ści okre­ślo­ne są na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go w zakład­ce infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej spo­so­bów płat­no­ści oraz na stro­nie inter­ne­to­wej http://www.dotpay.pl.

Roz­li­cze­nia trans­ak­cji płat­no­ścia­mi elek­tro­nicz­ny­mi i kar­tą płat­ni­czą prze­pro­wa­dza­ne są zgod­nie z wybo­rem Klien­ta za pośred­nic­twem ser­wi­su dotpay.pl. Obsłu­gę płat­no­ści elek­tro­nicz­nych i kar­tą płat­ni­czą prowadzi:

Dotpay spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie przy ul. Wie­lic­kiej 72, 30–552 Kra­ków, wpi­sa­ną do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejo­no­wy dla Kra­ko­wa — Śród­mie­ścia w Kra­ko­wie, Wydział XI Gospo­dar­czy, posia­da­ją­ca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapi­ta­le zakła­do­wym 4 000 000,00 zło­tych w cało­ści wniesionym.

4.2. Ter­min płatności:

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta płat­no­ści prze­le­wem, płat­no­ści elek­tro­nicz­nych albo płat­no­ści kar­tą płat­ni­czą, Klient obo­wią­za­ny jest do doko­na­nia płat­no­ści w ter­mi­nie 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia zawar­cia Umo­wy Sprzedaży.

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta płat­no­ści gotów­ką za pobra­niem przy odbio­rze prze­sył­ki albo płat­no­ści gotów­ką przy odbio­rze oso­bi­stym, Klient obo­wią­za­ny jest do doko­na­nia płat­no­ści przy odbio­rze przesyłki.

 1. KOSZT, SPOSOBYTERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dosta­wa Pro­duk­tu dostęp­na jest na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

5.2. Dosta­wa Pro­duk­tu do Klien­ta jest odpłat­na, chy­ba że Umo­wa Sprze­da­ży sta­no­wi ina­czej. Kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu (w tym opła­ty za trans­port, dostar­cze­nie i usłu­gi pocz­to­we) są wska­zy­wa­ne Klien­to­wi na stro­nach Skle­pu Inter­ne­to­we­go w zakład­ce infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej kosz­tów dosta­wy oraz w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym tak­że w chwi­li wyra­że­nia przez Klien­ta woli zwią­za­nia się Umo­wą Sprzedaży.

5.3. Odbiór oso­bi­sty Pro­duk­tu przez Klien­ta jest bezpłatny.

5.4. Sprze­daw­ca udo­stęp­nia Klien­to­wi nastę­pu­ją­ce spo­so­by dosta­wy lub odbio­ru Produktu:

Prze­sył­ka kurier­ska, prze­sył­ka kurier­ska pobraniowa.

Odbiór oso­bi­sty dostęp­ny pod adre­sem: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Micha­ło­wi­ce – w Dni Robo­cze, w godzi­nach od 09:00 do 19:00 po uprzed­nim uzgod­nie­niu wizy­ty telefonicznie.

5.5. Ter­min dosta­wy Pro­duk­tu do Klien­ta wyno­si do 2 Dni Robo­czych, chy­ba że w opi­sie dane­go Pro­duk­tu lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia poda­no krót­szy ter­min. W przy­pad­ku Pro­duk­tów o róż­nych ter­mi­nach dosta­wy, ter­mi­nem dosta­wy jest naj­dłuż­szy poda­ny ter­min, któ­ry jed­nak nie może prze­kro­czyć 2 Dni Robo­czych. Począ­tek bie­gu ter­mi­nu dosta­wy Pro­duk­tu do Klien­ta liczy się w nastę­pu­ją­cy sposób:

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta spo­so­bu płat­no­ści prze­le­wem, płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kar­tą płat­ni­czą — od dnia uzna­nia rachun­ku ban­ko­we­go lub rachun­ku roz­li­cze­nio­we­go Sprzedawcy.

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta spo­so­bu płat­no­ści gotów­ką za pobra­niem – od dnia zawar­cia Umo­wy Sprzedaży.

5.6. Ter­min goto­wo­ści Pro­duk­tu do odbio­ru przez Klien­ta – w przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta odbio­ru oso­bi­ste­go Pro­duk­tu, Pro­dukt będzie goto­wy do odbio­ru przez Klien­ta w ter­mi­nie do 1 Dnia Robo­cze­go, chy­ba że w opi­sie dane­go Pro­duk­tu lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia poda­no krót­szy ter­min. W przy­pad­ku Pro­duk­tów o róż­nych ter­mi­nach goto­wo­ści do odbio­ru, ter­mi­nem goto­wo­ści do odbio­ru jest naj­dłuż­szy poda­ny ter­min, któ­ry jed­nak nie może prze­kro­czyć 1 Dnia Robo­cze­gi. O goto­wo­ści Pro­duk­tu do odbio­ru Klient zosta­nie dodat­ko­wo poin­for­mo­wa­ny przez Sprze­daw­cę. Począ­tek bie­gu ter­mi­nu goto­wo­ści Pro­duk­tu do odbio­ru przez Klien­ta liczy się w nastę­pu­ją­cy sposób:

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta spo­so­bu płat­no­ści prze­le­wem, płat­no­ści elek­tro­nicz­nych lub kar­tą płat­ni­czą — od dnia uzna­nia rachun­ku ban­ko­we­go lub rachun­ku roz­li­cze­nio­we­go Sprzedawcy.

W przy­pad­ku wybo­ru przez Klien­ta spo­so­bu gotów­ką przy odbio­rze oso­bi­stym – od dnia zawar­cia Umo­wy Sprzedaży.

 1. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Pod­sta­wa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy wzglę­dem Klien­ta, jeże­li sprze­da­ny Pro­dukt ma wadę fizycz­ną lub praw­ną (rękoj­mia) są okre­ślo­ne powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści w Kodek­sie Cywil­nym (w szcze­gól­no­ści w art. 556–576 Kodek­su Cywil­ne­go). Dla Umów Sprze­da­ży zawar­tych do dnia 24 grud­nia 2014 roku pod­sta­wa i zakres odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy wobec Klien­ta będą­ce­go oso­bą fizycz­ną, któ­ry naby­wa Pro­dukt w celu nie­zwią­za­nym z dzia­łal­no­ścią zawo­do­wą lub gospo­dar­czą, z tytu­łu nie­zgod­no­ści Pro­duk­tu z Umo­wą Sprze­da­ży są okre­ślo­ne powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, w szcze­gól­no­ści usta­wą z dnia 27 lip­ca 2002 r. o szcze­gól­nych warun­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

6.2. Sprze­daw­ca obo­wią­za­ny jest dostar­czyć Klien­to­wi Pro­dukt bez wad. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce odpo­wie­dzial­no­ści Sprze­daw­cy z tytu­łu wady Pro­duk­tu oraz upraw­nień Klien­ta są okre­ślo­ne na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go w zakład­ce infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej reklamacji.

6.3. Rekla­ma­cja może zostać zło­żo­na przez Klien­ta na przykład:

pisem­nie na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice;

w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@www.kasownik24.pl;

6.4. Zale­ca się poda­nie przez Klien­ta w opi­sie rekla­ma­cji: (1) infor­ma­cji i oko­licz­no­ści doty­czą­cych przed­mio­tu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodza­ju i daty wystą­pie­nia wady; (2) żąda­nia spo­so­bu dopro­wa­dze­nia Pro­duk­tu do zgod­no­ści z Umo­wą Sprze­da­ży lub oświad­cze­nia o obni­że­niu ceny albo odstą­pie­niu od Umo­wy Sprze­da­ży; oraz (3) danych kon­tak­to­wych skła­da­ją­ce­go rekla­ma­cję – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji przez Sprze­daw­cę. Wymo­gi poda­ne w zda­niu poprzed­nim mają for­mę jedy­nie zale­ce­nia i nie wpły­wa­ją na sku­tecz­ność rekla­ma­cji zło­żo­nych z pomi­nię­ciem zale­ca­ne­go opi­su reklamacji.

6.5. Sprze­daw­ca usto­sun­ku­je się do rekla­ma­cji Klien­ta nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zło­że­nia. Jeże­li Klient będą­cy kon­su­men­tem zażą­dał wymia­ny rze­czy lub usu­nię­cia wady albo zło­żył oświad­cze­nie o obni­że­niu ceny, okre­śla­jąc kwo­tę, o któ­rą cena ma być obni­żo­na, a Sprze­daw­ca nie usto­sun­ko­wał się do tego żąda­nia w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych, uwa­ża się, że żąda­nie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, któ­ry wyko­nu­je upraw­nie­nia z tytu­łu rękoj­mi, jest obo­wią­za­ny dostar­czyć Pro­dukt wadli­wy na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Micha­ło­wi­ce. W przy­pad­ku Klien­ta będą­ce­go kon­su­men­tem koszt dostar­cze­nia Pro­duk­tu pono­si Sprze­daw­ca, w przy­pad­ku Klien­ta nie­bę­dą­ce­go kon­su­men­tem koszt dostar­cze­nia pono­si Klient. Jeże­li ze wzglę­du na rodzaj Pro­duk­tu lub spo­sób jego zamon­to­wa­nia dostar­cze­nie Pro­duk­tu przez Klien­ta było­by nad­mier­nie utrud­nio­ne, Klient obo­wią­za­ny jest udo­stęp­nić Pro­dukt Sprze­daw­cy w miej­scu, w któ­rym Pro­dukt się znajduje.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJIDOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia przez Klien­ta będą­ce­go kon­su­men­tem z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń oraz zasa­dy dostę­pu do tych pro­ce­dur dostęp­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów pod adre­sem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Pre­ze­sie Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów dzia­ła tak­że punkt kon­tak­to­wy (tele­fon: 22 55 60 333, ema­il: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisem­ny: Pl. Powstań­ców War­sza­wy 1, 00–950 War­sza­wa), któ­re­go zada­niem jest mię­dzy inny­mi udzie­la­nie pomo­cy kon­su­men­tom w spra­wach doty­czą­cych poza­są­do­we­go roz­wią­zy­wa­nia spo­rów konsumenckich.

7.3. Kon­su­ment posia­da nastę­pu­ją­ce przy­kła­do­we moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­wych spo­so­bów roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń: (1) wnio­sek o roz­strzy­gnię­cie spo­ru do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wnio­sek w spra­wie poza­są­do­we­go roz­wią­za­nia spo­ru do woje­wódz­kie­go inspek­to­ra Inspek­cji Han­dlo­wej (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inspek­to­ra wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej przez Sprze­daw­cę); oraz (3) pomoc powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na kon­su­men­tów (m.in. Fede­ra­cja Kon­su­men­tów, Sto­wa­rzy­sze­nie Kon­su­men­tów Pol­skich). Pora­dy udzie­la­ne są mię­dzy inny­mi mailo­wo pod adre­sem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod nume­rem info­li­nii kon­su­menc­kiej 801 440 220 (info­li­nia czyn­na w Dni Robo­cze, w godzi­nach 8:00 — 18:00, opła­ta za połą­cze­nie wg tary­fy operatora).

7.4. Pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostęp­na jest plat­for­ma inter­ne­to­we­go sys­te­mu roz­strzy­ga­nia spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi na szcze­blu unij­nym (plat­for­ma ODR). Plat­for­ma ODR sta­no­wi inte­rak­tyw­ną i wie­lo­ję­zycz­ną stro­nę inter­ne­to­wą z punk­tem kom­plek­so­wej obsłu­gi dla kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług (wię­cej infor­ma­cji na stro­nie samej plat­for­my lub pod adre­sem inter­ne­to­wym Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Kon­su­ment, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość, może w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych odstą­pić od niej bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów, z wyjąt­kiem kosz­tów okre­ślo­nych w pkt. 8.8 Regu­la­mi­nu. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy wysła­nie oświad­cze­nia przed jego upły­wem. Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy może zostać zło­żo­ne na przykład:

pisem­nie na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice;

w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: sklep@www.kasownik24.pl;

8.2. Przy­kła­do­wy wzór for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umo­wy zawar­ty jest w załącz­ni­ku nr 2 do Usta­wy o Pra­wach Kon­su­men­ta oraz dodat­ko­wo dostęp­ny jest w pkt. 11 Regu­la­mi­nu oraz na stro­nie Skle­pu Inter­ne­to­we­go w zakład­ce doty­czą­cej odstą­pie­nia od umo­wy. Kon­su­ment może sko­rzy­stać z wzo­ru for­mu­la­rza, jed­nak nie jest to obowiązkowe.

8.3. Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się:

dla umo­wy, w wyko­na­niu któ­rej Sprze­daw­ca wyda­je Pro­dukt, będąc zobo­wią­za­ny do prze­nie­sie­nia jego wła­sno­ści (np. Umo­wa Sprze­da­ży) – od obję­cia Pro­duk­tu w posia­da­nie przez kon­su­men­ta lub wska­za­ną przez nie­go oso­bę trze­cią inną niż prze­woź­nik, a w przy­pad­ku umo­wy, któ­ra: (1) obej­mu­je wie­le Pro­duk­tów, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach – od obję­cia w posia­da­nie ostat­nie­go Pro­duk­tu, par­tii lub czę­ści albo (2) pole­ga na regu­lar­nym dostar­cza­niu Pro­duk­tów przez czas ozna­czo­ny – od obję­cia w posia­da­nie pierw­sze­go z Produktów;

dla pozo­sta­łych umów – od dnia zawar­cia umowy.

8.4. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość umo­wę uwa­ża się za niezawartą.

8.5. Sprze­daw­ca ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia kon­su­men­ta o odstą­pie­niu od umo­wy, zwró­cić kon­su­men­to­wi wszyst­kie doko­na­ne przez nie­go płat­no­ści, w tym kosz­ty dosta­wy Pro­duk­tu (z wyjąt­kiem dodat­ko­wych kosz­tów wyni­ka­ją­cych z wybra­ne­go przez kon­su­men­ta spo­so­bu dosta­wy inne­go niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dosta­wy dostęp­ny w Skle­pie Inter­ne­to­wym). Sprze­daw­ca doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu płat­no­ści, jakie­go użył kon­su­ment, chy­ba że kon­su­ment wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosz­ta­mi. Jeże­li Sprze­daw­ca nie zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt od kon­su­men­ta, może wstrzy­mać się ze zwro­tem płat­no­ści otrzy­ma­nych od kon­su­men­ta do chwi­li otrzy­ma­nia Pro­duk­tu z powro­tem lub dostar­cze­nia przez kon­su­men­ta dowo­du jego ode­sła­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re zda­rze­nie nastą­pi wcześniej.

8.6. Kon­su­ment ma obo­wią­zek nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy, zwró­cić Pro­dukt Sprze­daw­cy lub prze­ka­zać go oso­bie upo­waż­nio­nej przez Sprze­daw­cę do odbio­ru, chy­ba że Sprze­daw­ca zapro­po­no­wał, że sam odbie­rze Pro­dukt. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie Pro­duk­tu przed jego upły­wem. Kon­su­ment może zwró­cić Pro­dukt na adres: ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice.

8.7. Kon­su­ment pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści Pro­duk­tu będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z nie­go w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia Produktu.

8.8. Moż­li­we kosz­ty zwią­za­ne z odstą­pie­niem przez kon­su­men­ta od umo­wy, któ­re obo­wią­za­ny jest ponieść konsument:

Jeże­li kon­su­ment wybrał spo­sób dosta­wy Pro­duk­tu inny niż naj­tań­szy zwy­kły spo­sób dosta­wy dostęp­ny w Skle­pie Inter­ne­to­wym, Sprze­daw­ca nie jest zobo­wią­za­ny do zwro­tu kon­su­men­to­wi ponie­sio­nych przez nie­go dodat­ko­wych kosztów.

Kon­su­ment pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu Produktu.

W przy­pad­ku Pro­duk­tu będą­ce­go usłu­gą, któ­rej wyko­ny­wa­nie — na wyraź­ne żąda­nie kon­su­men­ta — roz­po­czę­ło się przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy, kon­su­ment, któ­ry wyko­nu­je pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy po zgło­sze­niu takie­go żąda­nia, ma obo­wią­zek zapła­ty za świad­cze­nia speł­nio­ne do chwi­li odstą­pie­nia od umo­wy. Kwo­tę zapła­ty obli­cza się pro­por­cjo­nal­nie do zakre­su speł­nio­ne­go świad­cze­nia, z uwzględ­nie­niem uzgod­nio­nej w umo­wie ceny lub wyna­gro­dze­nia. Jeże­li cena lub wyna­gro­dze­nie są nad­mier­ne, pod­sta­wą obli­cze­nia tej kwo­ty jest war­tość ryn­ko­wa speł­nio­ne­go świadczenia.

8.9. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej na odle­głość nie przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do umów:

(1) o świad­cze­nie usług, jeże­li Sprze­daw­ca wyko­nał w peł­ni usłu­gę za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta, któ­ry został poin­for­mo­wa­ny przed roz­po­czę­ciem świad­cze­nia, że po speł­nie­niu świad­cze­nia przez Sprze­daw­cę utra­ci pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy; (2) w któ­rej cena lub wyna­gro­dze­nie zale­ży od wahań na ryn­ku finan­so­wym, nad któ­ry­mi Sprze­daw­ca nie spra­wu­je kon­tro­li, i któ­re mogą wystą­pić przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy; (3) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Pro­dukt nie­pre­fa­bry­ko­wa­ny, wypro­du­ko­wa­ny według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­cy zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb; (4) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Pro­dukt ule­ga­ją­cy szyb­kie­mu zepsu­ciu lub mają­cy krót­ki ter­min przy­dat­no­ści do uży­cia; (5) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest Pro­dukt dostar­cza­ny w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, któ­re­go po otwar­ciu opa­ko­wa­nia nie moż­na zwró­cić ze wzglę­du na ochro­nę zdro­wia lub ze wzglę­dów higie­nicz­nych, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu; (6) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są Pro­duk­ty, któ­re po dostar­cze­niu, ze wzglę­du na swój cha­rak­ter, zosta­ją nie­roz­łącz­nie połą­czo­ne z inny­mi rze­cza­mi; (7) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są napo­je alko­ho­lo­we, któ­rych cena zosta­ła uzgod­nio­na przy zawar­ciu Umo­wy Sprze­da­ży, a któ­rych dostar­cze­nie może nastą­pić dopie­ro po upły­wie 30 dni i któ­rych war­tość zale­ży od wahań na ryn­ku, nad któ­ry­mi Sprze­daw­ca nie ma kon­tro­li; (8) w któ­rej kon­su­ment wyraź­nie żądał, aby Sprze­daw­ca do nie­go przy­je­chał w celu doko­na­nia pil­nej napra­wy lub kon­ser­wa­cji; jeże­li Sprze­daw­ca świad­czy dodat­ko­wo inne usłu­gi niż te, któ­rych wyko­na­nia kon­su­ment żądał, lub dostar­cza Pro­duk­ty inne niż czę­ści zamien­ne nie­zbęd­ne do wyko­na­nia napra­wy lub kon­ser­wa­cji, pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy przy­słu­gu­je kon­su­men­to­wi w odnie­sie­niu do dodat­ko­wych usług lub Pro­duk­tów; (9) w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia są nagra­nia dźwię­ko­we lub wizu­al­ne albo pro­gra­my kom­pu­te­ro­we dostar­cza­ne w zapie­czę­to­wa­nym opa­ko­wa­niu, jeże­li opa­ko­wa­nie zosta­ło otwar­te po dostar­cze­niu; (10) o dostar­cza­nie dzien­ni­ków, perio­dy­ków lub cza­so­pism, z wyjąt­kiem umo­wy o pre­nu­me­ra­tę; (11) zawar­tej w dro­dze aukcji publicz­nej; (12) o świad­cze­nie usług w zakre­sie zakwa­te­ro­wa­nia, innych niż do celów miesz­kal­nych, prze­wo­zu rze­czy, naj­mu samo­cho­dów, gastro­no­mii, usług zwią­za­nych z wypo­czyn­kiem, wyda­rze­nia­mi roz­ryw­ko­wy­mi, spor­to­wy­mi lub kul­tu­ral­ny­mi, jeże­li w umo­wie ozna­czo­no dzień lub okres świad­cze­nia usłu­gi; (13) o dostar­cza­nie tre­ści cyfro­wych, któ­re nie są zapi­sa­ne na nośni­ku mate­rial­nym, jeże­li speł­nia­nie świad­cze­nia roz­po­czę­ło się za wyraź­ną zgo­dą kon­su­men­ta przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy i po poin­for­mo­wa­niu go przez Sprze­daw­cę o utra­cie pra­wa odstą­pie­nia od umowy.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniej­szy punkt Regu­la­mi­nu oraz posta­no­wie­nia w nim zawar­te doty­czą wyłącz­nie Klien­tów i Usłu­go­bior­ców nie będą­cych konsumentami.

9.2. Sprze­daw­cy przy­słu­gu­je pra­wo odstą­pie­nia od Umo­wy Sprze­da­ży zawar­tej z Klien­tem nie­bę­dą­cym kon­su­men­tem w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zawar­cia. Odstą­pie­nie od Umo­wy Sprze­da­ży w tym wypad­ku może nastą­pić bez poda­nia przy­czy­ny i nie rodzi po stro­nie Klien­ta nie­bę­dą­ce­go kon­su­men­tem żad­nych rosz­czeń w sto­sun­ku do Sprzedawcy.

9.3. W wypad­ku Klien­tów nie będą­cych kon­su­men­ta­mi Sprze­daw­ca ma pra­wo ogra­ni­czyć dostęp­ne spo­so­by płat­no­ści, w tym tak­że wyma­gać doko­na­nia przed­pła­ty w cało­ści albo czę­ści i to nie­za­leż­nie od wybra­ne­go przez Klien­ta spo­so­bu płat­no­ści oraz fak­tu zawar­cia Umo­wy Sprzedaży.

9.4. Z chwi­lą wyda­nia przez Sprze­daw­cę Pro­duk­tu prze­woź­ni­ko­wi prze­cho­dzą na Klien­ta nie będą­ce­go kon­su­men­tem korzy­ści i cię­ża­ry zwią­za­ne z Pro­duk­tem oraz nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utra­ty lub uszko­dze­nia Pro­duk­tu. Sprze­daw­ca w takim wypad­ku nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za utra­tę, uby­tek lub uszko­dze­nie Pro­duk­tu powsta­łe od przy­ję­cia go do prze­wo­zu aż do wyda­nia go Klien­to­wi oraz za opóź­nie­nie w prze­wo­zie przesyłki.

9.5. W razie prze­sła­nia Pro­duk­tu do Klien­ta za pośred­nic­twem prze­woź­ni­ka Klient nie będą­cy kon­su­men­tem obo­wią­za­ny jest zba­dać prze­sył­kę w cza­sie i w spo­sób przy­ję­ty przy prze­sył­kach tego rodza­ju. Jeże­li stwier­dzi, że w cza­sie prze­wo­zu nastą­pił uby­tek lub uszko­dze­nie Pro­duk­tu, obo­wią­za­ny jest doko­nać wszel­kich czyn­no­ści nie­zbęd­nych do usta­le­nia odpo­wie­dzial­no­ści przewoźnika.

9.6. Zgod­nie z art. 558 § 1 Kodek­su Cywil­ne­go odpo­wie­dzial­ność Sprze­daw­cy z tytu­łu rękoj­mi za Pro­dukt wobec Klien­ta nie będą­ce­go kon­su­men­tem zosta­je wyłączona.

9.7. W wypad­ku Usłu­go­bior­ców nie będą­cych kon­su­men­ta­mi Usłu­go­daw­ca może wypo­wie­dzieć umo­wę o świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej ze skut­kiem natych­mia­sto­wym i bez wska­zy­wa­nia przy­czyn poprzez prze­sła­nie Usłu­go­bior­cy sto­sow­ne­go oświadczenia.

9.8. Odpo­wie­dzial­ność Usługodawcy/Sprzedawcy w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go kon­su­men­tem, bez wzglę­du na jej pod­sta­wę praw­ną, jest ogra­ni­czo­na — zarów­no w ramach poje­dyn­cze­go rosz­cze­nia, jak rów­nież za wszel­kie rosz­cze­nia w sumie — do wyso­ko­ści zapła­co­nej ceny oraz kosz­tów dosta­wy z tytu­łu Umo­wy Sprze­da­ży, nie wię­cej jed­nak niż do kwo­ty jed­ne­go tysią­ca zło­tych. Usługodawca/Sprzedawca pono­si odpo­wie­dzial­ność w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go kon­su­men­tem tyl­ko za typo­we szko­dy prze­wi­dy­wal­ne w momen­cie zawar­cia umo­wy i nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści z tytu­łu utra­co­nych korzy­ści w sto­sun­ku do Usługobiorcy/Klienta nie będą­ce­go konsumentem.

9.9. Wszel­kie spo­ry powsta­łe pomię­dzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą nie­bę­dą­cym kon­su­men­tem zosta­ją pod­da­ne sądo­wi wła­ści­we­mu ze wzglę­du na sie­dzi­bę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umo­wy zawie­ra­ne poprzez Sklep Inter­ne­to­wy zawie­ra­ne są w języ­ku polskim.

10.2. Zmia­na Regulaminu:

Usłu­go­daw­ca zastrze­ga sobie pra­wo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­mi­nu z waż­nych przy­czyn to jest: zmia­ny prze­pi­sów pra­wa; zmia­ny spo­so­bów płat­no­ści i dostaw — w zakre­sie, w jakim te zmia­ny wpły­wa­ją na reali­za­cję posta­no­wień niniej­sze­go Regulaminu.

W przy­pad­ku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu umów o cha­rak­te­rze cią­głym (np. świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej – Kon­to) zmie­nio­ny regu­la­min wią­że Usłu­go­bior­cę, jeże­li zosta­ły zacho­wa­ne wyma­ga­nia okre­ślo­ne w art. 384 oraz 384[1] Kodek­su cywil­ne­go, to jest Usłu­go­bior­ca został pra­wi­dło­wo powia­do­mio­ny o zmia­nach i nie wypo­wie­dział umo­wy w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia powia­do­mie­nia. W wypad­ku gdy­by zmia­na Regu­la­mi­nu skut­ko­wa­ła wpro­wa­dze­niem jakich­kol­wiek nowych opłat lub pod­wyż­sze­niem obec­nych Usłu­go­bior­ca będą­cy kon­su­men­tem ma pra­wo odstą­pie­nia od umowy.

W przy­pad­ku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu umów o innym cha­rak­te­rze niż umo­wy cią­głe (np. Umo­wa Sprze­da­ży) zmia­ny Regu­la­mi­nu nie będą w żaden spo­sób naru­szać praw naby­tych Usługobiorców/Klientów będą­cych kon­su­men­ta­mi przed dniem wej­ścia w życie zmian Regu­la­mi­nu, w szcze­gól­no­ści zmia­ny Regu­la­mi­nu nie będą mia­ły wpły­wu na już skła­da­ne lub zło­żo­ne Zamó­wie­nia oraz zawar­te, reali­zo­wa­ne lub wyko­na­ne Umo­wy Sprzedaży.

10.3. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie mają zasto­so­wa­nie powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go, w szcze­gól­no­ści: Kodek­su cywil­ne­go; usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną z dnia 18 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprze­da­ży zawar­tych do 24 grud­nia 2014 roku z Klien­ta­mi będą­cy­mi kon­su­men­ta­mi — prze­pi­sy usta­wy o ochro­nie nie­któ­rych praw kon­su­men­tów oraz o odpo­wie­dzial­no­ści za szko­dę wyrzą­dzo­ną przez pro­dukt nie­bez­piecz­ny z dnia 2 mar­ca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz usta­wy o szcze­gól­nych warun­kach sprze­da­ży kon­su­menc­kiej oraz o zmia­nie Kodek­su cywil­ne­go z dnia 27 lip­ca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprze­da­ży zawar­tych od 25 grud­nia 2014 roku z Klien­ta­mi będą­cy­mi kon­su­men­ta­mi — prze­pi­sy usta­wy o pra­wach kon­su­men­ta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne wła­ści­we prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go prawa.

 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMERDO USTAWYPRAWACH KONSUMENTA)

Wzór for­mu­la­rza odstą­pie­nia od umowy

(for­mu­larz ten nale­ży wypeł­nić i ode­słać tyl­ko w przy­pad­ku chę­ci odstą­pie­nia od umowy)

– Adre­sat:

RMS Tuning Robert Bednarek

ul. Żwir­ki i Wigu­ry 14, 05–816 Michałowice

www.kasownik24.pl

rms@www.kasownik24.pl

– Ja/My(*) niniej­szym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstą­pie­niu od umo­wy sprze­da­ży nastę­pu­ją­cych rze­czy(*) umo­wy dosta­wy nastę­pu­ją­cych rze­czy(*) umo­wy o dzie­ło pole­ga­ją­cej na wyko­na­niu nastę­pu­ją­cych rzeczy(*)/o świad­cze­nie nastę­pu­ją­cej usługi(*)

– Data zawar­cia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwi­sko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Pod­pis konsumenta(-ów) (tyl­ko jeże­li for­mu­larz jest prze­sy­ła­ny w wer­sji papierowej)

– Data

(*) Nie­po­trzeb­ne skreślić.